Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

 • Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady
  V analogových nebo digitalizovaných mapách nemusí být hranice zobrazeny s nejvyšší dostupnou přesností, před vytyčením je nutno vyhledat původní výsledky zeměměřických činností a posoudit jejich využitelnost pro vytyčení hranic.
 • Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí v souladu s katastrální vyhláškou
 • S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno.
  Vlastníci sousedních pozemků jsou zváni k seznámení se s průběhem vytyčených hranic doporučeným dopisem
 • O vytyčení sepíšeme protokol, vypracujeme dokumentaci o vytyčení
  Kopii spolu s kopií protokolu obdrží objednatel vytyčení a také místně příslušnému katastrální úřad. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.
 • Výsledek vytyčení nemění právní vztahy k nemovitostem
  Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů – (viz Geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků nebo na opravu hranic pozemků). Spory stran řeší jedině soud.