Geometrické plány

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. Vždy musí být vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností v terénu.
Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací informačního systému katastru nemovitostí.

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

 • změnu hranice katastrálního území
 • rozdělení pozemku - vyhotovuje se, pokud je třeba právní nebo jiný vztah k části pozemku (koupě, prodej, darování, změna druhu pozemku apod.) K zápisu rozdělení pozemku do katastru je vždy potřeba souhlasu příslušného stavebního úřadu.
 • změna hranice pozemku - zpracovává se např. při zarovnání hranic, zvětšení pozemku na úkor sousedního apod. Také k zápisu těchto změn je potřeba souhlasu stavebního úřadu.
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla - plán je nutný k zápisů nových budov, vyznačení přístavby nebo jiných změn obvodu budovy, k legalizaci starých staveb a k vyznačení vodních děl (hrází, jezů apod.). K plánům bude opět potřeba vyjádření stavebních úřadů (např. kolaudační rozhodnutí)
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem - zpracovává se v katastrálních územích, kde ještě platí analogová (garfická) mapa. Plocha těchto území se neustále zmenšuje, mapy jsou nahrazovány digitálními nebo digitalizovanými mapami
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti - vyhotovuje se pro nápravu prokazatelných chyb v katastru nemovitostí. K opravě chyb je obvykle potřeba shody vlastníků všech dotčených pozemků.
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení - tento geometrický plán lze zpravidla vyhotovit pouze v součinnosti s pozemkovým úřadem
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků - tak, jak se historicky vyvíjel katastr nemovitostí, jsou v něm evidovány hranice pozemků, které byly určeny s různou přesností. V současnosti je v katastru vedena většina hranic s nižší přesností, než je dnes standardem. K odstranění nejistoty v průběhu těchto hranic je vhodné zpracovat geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. K zápisu tohoto plánu do Katastru je nutno předložit spolu s plánem Souhlasné prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků.
 • průběh hranice určené soudem - obdobně jako u předešlého bodu, jen souhlasné prohlášení je nahrazeno soudním rozhodnutím soudu
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku - slouží k vyznačení věcného práva k části pozemku (např. Právo chůze a jízdy přes část pozemku, vedení inženýrské sítě určitým pruhem pozemku aj.)